Welkom bij JK Websolutions

Algemene voorwaarden


JK Websolutions is gevestigd te Goes (Zeeland), aan de van Hallstraat 47, 4463VC en als zodanig ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Middelburg onder nummer 20139859.

Gebruikersvoorwaarden van JKWebsolutions.nl (en aanverwante websites) Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik en bezichtiging van deze website betekent dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en bepalingen.

Copyright

Het auteursrecht op deze website berust bij JK Websolutions. Vermenigvuldiging en /of openbaar maken van auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de JK Websolutions sites opgeslagen informatie in wat voor vorm dan ook is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JK Websolutions. Enige uitzondering hierop betreft vermelding van JK Websolutions als bron bovenaan het bericht, met in de vermelding een link naar de JK Websolutions website.

Wijziging van deze Algemene Voorwaarden

Voorwaarden met betrekking tot de dienstverlening van JK Websolutions. JK Websolutions verricht online diensten voor derden zoals het creëren van scripts, lay-outs en websites. Indien bepaalde werkzaamheden buiten de mogelijkheden van JK Websolutions vallen dan kan JK Websolutions besluiten deze werkzaamheden aan derden uit te besteden. Bij akkoordverklaring van de cliënt inzake een opdracht of offerte gaan enkele nader te noemen voorwaarden in werking.

De akkoordverklaring van de cliënt kan zowel actief als passief en/of mondeling als schriftelijk geschieden, bij betaling van een bedrag of een termijnbedrag gaat u passief akkoord gaan met onze algemene voorwaarden. Onder schriftelijk verstaan wij per email, per telefoon, via brief, door middel van een contract of anderszins mogelijke schriftelijke vormen. De betalingstermijn van alle facturen verstuurd vanuit JK Websolutions bedraagt 14 dagen. Na 14 dagen volgt een herinnering met administratiekosten. De betalingstermijn van de herinnering bedraagt 7 dagen. Bij uitblijving van de betaling daarvan zal een incasso ingeschakeld worden alsook een rente van 6% (op jaarbasis) over de uitstaande som berekent worden.

Duur

Leveringsvoorwaarden gelden voor onbepaalde tijd, ingaande op de datum van levering van de programmatuur, tenzij anders is overeengekomen. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat het tijdsbestek wat voor een bepaald project is afgesproken uitloopt. Dit kan diverse redenen hebben zoals ziekte, vakantie of verzuim personeel, andere lopende projecten die dan meer tijd innemen dan oorspronkelijk ingepland, of simpelweg vakantie/afwezigheid van ons of van onze mensen. Dit alles valt onder zogeheten overmacht en hebben wij geen 100% controle over. Houdt dus bij de start van een project altijd rekening met een uitloop van 1 week tot uitzonderlijk oplopend tot 6 weken, ook als wij die niet expliciet van te voren hebben aangeven. Uiteraard doen wij er altijd alles aan om een deadline te halen maar in het geval van overmacht dient u dit in uw achterhoofd te houden.

Bij het programmeren van elk project dient de opdrachtgever ons voor, tijdens en na programmering, installatie en configuratie hiervan ten alle tijden toegang te verlenen tot zowel de server, het systeem als de software. Mocht opdrachtgever om welke reden dan ook aan Jk Websolutions en hun programmeurs de toegang tot genoemde belemmeren, vertragen/traineren of zelfs tegenhouden en / of de toegang verbieden houdt de opdracht direct op en staakt Jk Websolutions haar werkzaamheden per direct. Opdrachtgever dient dan in dat geval direct het volledige opeisbare offertebedrag binnen 48 uur te voldoen, dit op straffe van een dwangsom van 500 euro ex btw per elke werkdag dat opdrachtgever nalatig is aan deze betaling, ingaande na de 48 uur van de stopzetting werkzaamheden.

Scripts

Kant en klare scripts worden per licentie verkocht. Deze licenties zijn alleen voor eigen gebruik (op slechts ëën domein) en niet voor wederverkoop. Voor doorverkoop moet steeds toestemming gevraagd worden aan de licentieverstrekker (te weten JK Websolutions). In de licentie kunnen verder de rechten van het script omschreven staan als onbeperkt gebruik voor een onbeperkt aantal domeinen. Ook hier geldt dat deze licentie, alsook de daaruit voortvloeiende websites, niet voor wederverkoop mogen zijn doch slechts voor eigen gebruik. Alle licenties zijn dus op persoonlijke titel uitgevaardigd. JK Websolutions behoudt zich het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen als een licentiehouder zich niet aan deze afspraken houdt. De Scripts mogen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de onderstaande bepalingen. Verveelvoudiging (onder andere kopiëren of herdistributie) van de Scripts is uitdrukkelijk verboden en kan leiden tot zware civiel- en strafrechtelijke sancties. Overtreders zullen zoveel mogelijk worden vervolgd. De Scripts mogen uitsluitend worden gebruikt voor privëdoeleinden en uitsluitend op eigen domeinnamen. met een maximum van 1 domein (en) per licentie, voor iedere volgende licentie kunt u aanschaffen tegen een gereduceerd tarief. Het is ten strengste verboden de scripts weg te geven of door te verkopen. Ook is het verboden scripts te verkopen/weggeven als u het uitgebreid/veranderd heeft. (Wij en onze gelieerde dochters en/of toeleveranciers in geval van enige overtreding(en) overgaan tot Juridische stappen). Heeft u gekozen voor een script met verkooprechten, dan heeft het recht om het gekozen script te verkopen, echter heeft u NIET het recht om het script met doorverkooprechten te verkopen. U kunt uw klanten wel naar ons doorsturen, u ontvangt dan voor iedere verkooplicentie een percentage.. JK Websolutions behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Algemene Voorwaarden. Elke aanpassing zal op deze pagina compleet met ingangsdatum worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze Algemene Voorwaarden geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van Toepassing. Indien ëën onderdeel, danwel meerdere onderdelen van deze algemene voorwaarden door een daartoe bevoegde instantie ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar worden verklaard, dan komt dit onderdeel danwel komen deze onderdelen te vervallen. Alle overige onderdelen blijven daarbij onverminderd van kracht.

Naschrift

Opmerkingen en suggesties voor verbetering en aanpassingen worden zeer op prijs gesteld. U kunt een email sturen via het contactformulier.