Welkom bij JK Websolutions

Algemene voorwaarden Hosting
Artikel 1. DEFINITIES1.1 'Account': de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot Hosting bij Jk Websolutions.1.2 'Accountgegevens': de gegevens die Hosting bij Jk Websolutions verzamelt en bewaart om rekeningen te kunnen sturen aan de klant, inclusief, indien van toepassing voor de facturering en voorzover mogelijk, verbruiks-gegevens over dataverkeer.1.3 'E-mail adres': een op naam van de klant gestelde adrescode, voor het uitwisselen van elektronische berichten via het internet.1.4 'Fair use': het redelijke gebruik door de klant van belasting van het systeem ten opzichte van het totale vermogen.1.5 'Homepage': een op naam van de klant gestelde internetpagina ofwel een titel-en introductiepagina van een website op het internet.1.6 'Klant': de partij die met Hosting bij Jk Websolutions een overeenkomst heeft gesloten.1.7 'Netiquette': de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC 1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.1.8 'Overeenkomst': de overeenkomst tussen Hosting bij Jk Websolutions en een klant op grond waarvan Hosting bij Jk Websolutions diensten ten behoeve van de klant verricht.1.9 'Schrijfruimte': geheugenruimte die Hosting bij Jk Websolutions aan een klant ter beschikking stelt bijvoorbeeld ten behoeve van het versturen en ontvangen van e-mail, het aanhouden van een homepage of website en overige Hosting bij Jk Websolutions diensten.1.10 'Systeem': computer-en aanverwante apparatuur waarmee Hosting bij Jk Websolutions de klant diensten (op het internet) verleent.1.11 'Website': een of meerdere ge´ntegreerde internetpagina's, voorafgegaan door een homepage.1.12 'Verkeersgegevens': de overige gegevens die de klant genereert op de systemen van Hosting bij Jk Websolutions door van de Hosting bij Jk Websolutions diensten gebruik te maken.1.13 Hosting bij Jk Websolutions: Het bedrijf 'Hosting bij Jk Websolutions B.V.', gevestigd te van hallstraat 47, 4463 VC te Goes1.14 Hosting bij Jk Websolutions diensten: de diensten of opdrachten die door Hosting bij Jk Websolutions ten behoeve van klanten worden verricht.Artikel 2. ALGEMEEN2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen Hosting bij Jk Websolutions en een klant, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken.2.2 Alle door Hosting bij Jk Websolutions gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Hosting bij Jk Websolutions een aan een aspirant-klant toegezonden overeenkomst of aanvraag/ machtigings formulier volledig ingevuld en ondertekend retour ontvangt, of anderszins in opdracht van de aspirant-klant Hosting bij Jk Websolutions diensten aan deze ter beschikking heeft gesteld. Na aanvaarding van het aanbod door de klant is onverwijlde herroeping door Hosting bij Jk Websolutions mogelijk. Door herroeping komt geen overeenkomst tot stand en is Hosting bij Jk Websolutions gehouden al hetgeen Hosting bij Jk Websolutions reeds heeft ontvangen (met betrekking tot het aanbod) aan de klant terug te betalen. Hosting bij Jk Websolutions kan een aspirant-klant om haar moverende redenen weigeren.2.3 Hosting bij Jk Websolutions is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden een (1) maand na bekendmaking op de wijze als bedoeld in artikel 12.2 van kracht. Indien de klant niet instemt met de wijzigingen, heeft de klant, in afwijking van artikel 10.1, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, de bevoegdheid de overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, op te zeggen. Indien de klant van deze bevoegdheid gebruik maakt om de overeenkomst op te zeggen, is Hosting bij Jk Websolutions gehouden aan terugbetaling zoals gesteld in artikel 11.3. Uitzondering: de klant heeft geen bevoegdheid om de overeenkomst op te zeggen indien de wijzigingen aan de algemene voorwaarden of aanvullende voorwaarden betrekking hebben op door de overheid of door ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) gestelde eisen.Artikel 3. VERPLICHTINGEN VAN Hosting bij Jk Websolutions3.1 Hosting bij Jk Websolutions spant zich als een goed dienstverlener in zorg te dragen voor:

o het in stand houden van de verbindingen die het systeem met het internet heeft;

o de beveiliging van gegevens die opgeslagen worden.3.2 Hosting bij Jk Websolutions kan echter geen onbelemmerde toegang tot het systeem garanderen, noch kan Hosting bij Jk Websolutions garanderen dat de verbindingen, die het systeem met het internet heeft, functioneren, noch dat te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de Hosting bij Jk Websolutions diensten.3.3 Hosting bij Jk Websolutions onthoudt zich van het inzien van persoonlijke e-mail en/ of bestanden van klanten en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij Hosting bij Jk Websolutions hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de klant handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met artikel 4.2 en/of 4.3 van deze algemene voorwaarden. Hosting bij Jk Websolutions heeft dit beleid nader omschreven in een aparte privacyverklaring. Deze is gepubliceerd op de website van Hosting bij Jk Websolutions.Artikel 4. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT4.1 De klant zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker en/of website beheerder verwacht mag worden. De klant stelt Hosting bij Jk Websolutions zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante gegevens.4.2.1. De klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen en schade toe te brengen aan het systeem. Het is de klant verboden processen of programma's -al dan niet via het systeem- op te starten waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Hosting bij Jk Websolutions, overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Hierbij is nadrukkelijk ook indirecte schade inbegrepen door misconfiguratie aan de klantzijde, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend 'open relaying' door een verkeerd geconfigureerde mail-server. Het is de klant slechts toegestaan processen of programma's op te starten indien er een directe, door Hosting bij Jk Websolutions toegestane verbinding met het systeem bestaat.

4.2.2. Klant dient zelf zorg te dragen voor een juiste beveiliging en opslag van zijn bestanden, updaten van beveiligingsbestanden en scripting, plus het regelmatig maken van backup bestanden; Dit gebeurt niet automatisch en zult u zelf zorg voor moeten dragen: hiervoor is Jk Websolutions niet verantwoordelijk. Ook wanneer er software is geprogrammeerd en geinstalleerd dient u zelf de bronbestanden en website (s) eerst te back-uppen en deze te bewaren op bijvoorbeeld uw computer of externe schijf.4.3 Het is de klant niet toegestaan het systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor handelingen en/ of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:

o spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/ of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud. Hieronder is ook e-mail begrepen die via elke andere provider wordt verstuurd met referentie aan een website, e-mail adres of andere dienst bij Hosting bij Jk Websolutions;

o het inbreuk plegen op auteursrechten of het anderszins handelen in strijd met (intellectuele eigendoms) rechten van derden;

o het openbaar maken of verspreiden van (kinder-) pornografie;

o sexuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;

o hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het internet.4.4 Het is de klant niet toegestaan zijn of haar account, of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij Hosting bij Jk Websolutions hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven. Onverminderd het voorafgaande is het de klant wel toegestaan door een derde een website te laten ontwerpen, plaatsen en onderhouden. De klant blijft wel verantwoordelijk voor het gebruik van zijn of haar account en wachtwoord.4.5 De klant draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen om toegang tot het systeem mogelijk te maken.4.6 De klant is gebonden aan de hoeveelheid schrijfruimte zoals beschreven in de overeenkomst. De klant is ervoor verantwoordelijk dat deze hoeveelheid niet wordt overschreden. Bij overschrijding is Hosting bij Jk Websolutions bevoegd, ten behoeve van een goed functioneren van de Hosting bij Jk Websolutions diensten informatie te verwijderen.4.7 De klant is gebonden aan de hoeveelheid dataverkeer die hoort bij het product van de klant. De klant is ervoor verantwoordelijk dat deze hoeveelheid niet wordt overschreden. Bij overschrijding is Hosting bij Jk Websolutions bevoegd, ten behoeve van een goed functioneren van de Hosting bij Jk Websolutions diensten informatie te verwijderen en kosten bij de klant in rekening te brengen.4.8 De klant geeft bij deze toestemming aan Hosting bij Jk Websolutions zijn of haar persoons gegevens op te nemen in de persoonsregistratie van Hosting bij Jk Websolutions welke benodigd is voor haar administratie en beheerstaken. Deze persoons registratie bevat zowel account- als verkeersgegevens en is slechts toegankelijk voor Hosting bij Jk Websolutions en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij Hosting bij Jk Websolutions hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is. De klant geeft bij deze toestemming voor het opnemen van zijn of haar persoons gegevens in de whois-database. Hosting bij Jk Websolutions is verplicht deze gegevens te verstrekken bij het registreren van een domeinnaam voor de klant. De klant kan er voor kiezen dat de domeinnaam op naam van Hosting bij Jk Websolutions geregistreerd wordt. Dit moet worden aangegeven op het moment van bestelling. Hierbij geldt onverminderd het gestelde in artikel 7.2.

De privacyverklaring geeft een specifiekere omschrijving van gegevensregistratie. Deze is gepubliceerd op de website van Hosting bij Jk Websolutions.4.9 De klant kan een verzoek doen tot inzage of verwijdering van de eigen accountgegevens. Hij of zij kan dit vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs per post of fax naar Hosting bij Jk Websolutions sturen. Hosting bij Jk Websolutions beantwoordt deze verzoeken kosteloos en binnen 5 werkdagen per e-mail.Artikel 5. AANSPRAKELIJKHEID5.1 Hosting bij Jk Websolutions is niet aansprakelijk voor schade -in de ruimste zin- van de klant, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Hosting bij Jk Websolutions. Met name is Hosting bij Jk Websolutions niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot, het systeem bij Hosting bij Jk Websolutions of derden, een gebrek in de beveiliging van de door de klant opgeslagen informatie op de systemen van Hosting bij Jk Websolutions, handelingen van andere klanten of internetgebruikers, account en e-mailadres.5.2 De klant die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor Hosting bij Jk Websolutions voortvloeiende schade.5.3 De klant vrijwaart Hosting bij Jk Websolutions tegen alle aanspraken van derden terzake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de klant van het account, het systeem of internet, dan wel door het niet nakomen van de klant van zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.5.4 Hosting bij Jk Websolutions is niet aansprakelijk voor de inhoud van de website van de klant. Ook indien Jk Websolutions de website heeft Geprogrammeerd en/of ontworpen in opdracht van de klant, vrijwaart de klant Hosting bij Jk Websolutions van alle aansprakelijkheid inzake de website van de klant: de klant blijft altijd verantwoordelijk voor de op zijn website gepubliceerde informatie en de juiste opslag daarvan.5.5 Hosting bij Jk Websolutions is gerechtigd zonder nadere aankondiging de aan de klant verstrekte toegang tot het systeem onmiddellijk buiten gebruik te stellen, indien en zo lang de klant handelt in strijd met het gestelde in de artikelen 4.1 tot en met 4.4. Bovendien is Hosting bij Jk Websolutions in dat geval gerechtigd, indien de ernst van de overtreding zulks rechtvaardigt, de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, dit alles zonder dat een recht op schadevergoeding van de klant jegens Hosting bij Jk Websolutions ontstaat.Artikel 6. Hosting bij Jk Websolutions DIENSTEN6.1 Hosting bij Jk Websolutions verleent voor toegang tot het systeem aan de klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om het systeem voor de duur van de overeenkomst te gebruiken.6.2 Voor sommige diensten gelden aanvullende specifieke voorwaarden ten aanzien van het gebruik van de dienst. Deze aanvullende voorwaarden worden per dienst apart bekendgemaakt.6.3 Indien Hosting bij Jk Websolutions in opdracht van een klant een homepage of website ontwerpt, berusten alle intellectuele eigendomsrechten terzake van die homepage of website bij Hosting bij Jk Websolutions.6.4 Hosting bij Jk Websolutions is gerechtigd de klant de toegang tot het systeem te ontzeggen of te beperken, indien een klant in een kalendermaand de in de overeenkomst overeengekomen hoeveelheid dataverkeer of fair use overschrijdt ten aanzien van belasting van systemen. Bij deze overeenkomsten is de klant gehouden aan Hosting bij Jk Websolutions kosten van die overschrijding te betalen. In beginsel zal Hosting bij Jk Websolutions een ontzegging of beperking eerst een (1) dag nadat de klant hiervan door Hosting bij Jk Websolutions op de hoogte is gesteld, effectueren. Bij zeer grote overschrijdingen kan Hosting bij Jk Websolutions er toe overgaan een ontzegging of beperking per direct te effectueren. Hosting bij Jk Websolutions is niet aansprakelijk voor vergoeding van schade als gevolg van een ontzegging of beperking. De administratie van Hosting bij Jk Websolutions levert voor partijen bindend bewijs op terzake van de overschrijding van de hoeveelheid dataverkeer, behoudens tegenbewijs door de klant.Artikel 7. DIENSTEN VAN DERDEN7.1 Voor veel diensten is Hosting bij Jk Websolutions afhankelijk van diensten of netwerken van derde partijen. Hosting bij Jk Websolutions is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door diensten of netwerken van derde partijen, waaronder begrepen storingen in de netwerken of infrastructuur van derde partijen.7.2 Hosting bij Jk Websolutions verzorgt in opdracht van klanten de registratie van domeinen. De keuze van de domeinnaam is voor rekening en risico van de klant en Hosting bij Jk Websolutions aanvaardt ter zake van keuze en gebruik van de domeinnaam geen enkele aansprakelijkheid.Artikel 8. KLACHTEN8.1 Hosting bij Jk Websolutions neemt slechts klachten in behandeling voor zover de klachten betrekking hebben op Hosting bij Jk Websolutions diensten en/of gedragingen of handelingen van klanten.8.2 Hosting bij Jk Websolutions spant zich in klachten omtrent de Hosting bij Jk Websolutions diensten zo goed mogelijk te behandelen en tot verbetering van de Hosting bij Jk Websolutions diensten te komen. De klant kan een volledige en duidelijk omschreven klacht binnen 3 werkdagen melden bij de afdeling klantenservice, bij voorkeur per e-mail. De klacht wordt, indien mogelijk, 5 werkdagen na ontvangst van de klacht, door Hosting bij Jk Websolutions in behandeling genomen. Klant wordt daarvan, indien mogelijk, 5 werkdagen na ontvangst van de klacht op de hoogte gesteld.8.3 Hosting bij Jk Websolutions spant zich in klachten omtrent handelingen of gedragingen door Hosting bij Jk Websolutions klanten zo goed mogelijk te behandelen. De klant kan klachten over abuse, spam of illegale handelingen door klanten van Hosting bij Jk Websolutions binnen 5 werkdagen naar het e-mail adres info@jkwebsolutions.nl sturen, mits vergezeld van de relevante loggevens, inclusief tijdstippen en/of volledige headers en een duidelijke omschrijving van de reden van de klacht.8.4 Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van de klant onverlet.Artikel 9. BEHEER VAN HET SYSTEEM9.1 Hosting bij Jk Websolutions is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voorzover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Hosting bij Jk Websolutions te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens Hosting bij Jk Websolutions ontstaat.9.2 Hosting bij Jk Websolutions is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in het account, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens Hosting bij Jk Websolutions ontstaat. Hosting bij Jk Websolutions zal in een dergelijk geval de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen.Artikel 10. DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST10.1 De overeenkomst wordt steeds aangegaan voor een (1) jaar. De overeenkomst wordt steeds stilzwijgend na afloop van de eerste termijn met eenzelfde termijn verlengd. Opzegging van de overeenkomst door de klant dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van ´´n (1) maand tegen het einde van de overeengekomen periode. Opzegging door de klant is mogelijk zowel schriftelijk als per fax, met dien verstande dat de opzegtermijn eerst aanvangt op de dag waarop Hosting bij Jk Websolutions de opzegging ontvangt. Hosting bij Jk Websolutions is te allen tijde bevoegd om de klant onder te brengen bij een ander bedrijf, wanneer Hosting bij Jk Websolutions besluit om de bedrijfsactiviteiten te beeindigen.Artikel 11. ONTBINDING11.1 Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit een met Hosting bij Jk Websolutions gesloten overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichting, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de klant in staat is aan zijn of haar contractuele verplichtingen jegens Hosting bij Jk Websolutions te voldoen, is Hosting bij Jk Websolutions gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de overeengekomen Hosting bij Jk Websolutions dienst(en) op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat Hosting bij Jk Websolutions tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan Hosting bij Jk Websolutions verder toekomende rechten.11.2 Hosting bij Jk Websolutions is bevoegd zondere nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en de Hosting bij Jk Websolutions diensten te staken indien de klant:

o aan Hosting bij Jk Websolutions valse en/of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven;

o nagelaten heeft juiste gegevens of wijzigingen door te geven;

o de overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan;

o in strijd handelt met artikel 4.1 tot en met 4.4;

o in staat van faillissement is verklaard of zelf een aanvraag tot faillietverklaring heeft ingediend;

o surs´ance van betaling heeft aangevraagd;

o onder curatele of bewind is gesteld of is ontbonden;

o een betalingsachterstand heeft van tenminste 2 maanden.11.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, anders dan door opzegging door de klant, voor het einde van de duur van de overeenkomst en de klant tot dan toe aan de algemene en aanvullende voorwaarden voldaan heeft zoals die door Hosting bij Jk Websolutions zijn vastgesteld, met name zoals gesteld in artikel 4.1 tot en met 4.4 van deze algemene voorwaarden, dan is Hosting bij Jk Websolutions gehouden de prijs voor het nog niet verstreken deel (naar beneden afgerond op hele maanden) van de duur van de overeenkomst terug te betalen onder aftrek van de door Hosting bij Jk Websolutions ten behoeve van de klant gemaakte kosten die voor de gehele duur van de overeenkomst gelden, waaronder, maar niet uitsluitend, kosten voor domeinnaamregistratie.Artikel 12. PRIJZEN12.1 De klant is afhankelijk van de te leveren Hosting bij Jk Websolutions dienst(en) een vergoeding verschuldigd. Alle prijzen zijn exclusief BTW, administratiekosten en eventuele bijkomende heffingen en/of rechten, tenzij anders vermeld. Bij tussentijdse veranderingen, aanpassingen cq verhogingen van een hostingpakket zijn er extra werkzaamheden te verrichten door Jk Websolutions, waardoor hierover extra administratiekosten geheven worden.12.2 Hosting bij Jk Websolutions is te allen tijde gerechtigd de hoogte van de vergoedingen en overige kosten te wijzigen. De prijswijzigingen worden uiterlijk een (1) maand voordat zij van kracht worden bekend gemaakt op de website van Hosting bij Jk Websolutions. Voor zover deze wijzigingen op jaarbasis een verhoging van de vergoedingen en/of overige kosten inhoudt voor de klant, is een klant die zich niet kan verenigen met deze prijswijzigingen, bevoegd, in afwijking van artikel 10.1, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de prijswijziging, de overeenkomst per de datum waarop de prijswijzigingen ingaan, op te zeggen.Artikel 13. BETALING13.1 De aan Hosting bij Jk Websolutions verschuldigde vergoedingen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De klant is verplicht binnen veertien (14) dagen na factuurdatum het verschuldigde te betalen. Gebeurd dit niet binnen 14 dagen dan zijn wij genoodzaakt herinneringskosten in rekening te brengen.13.2 Indien de klant niet binnen de termijn van artikel 13.1 betaalt, verkeert hij of zij van rechtswege in verzuim en is hij of zij zondere nadere ingebrekestelling wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag. Tevens zijn alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening en risico van klant. Deze kosten bedragen 15% over het te vorderen bedrag met een minimum van EUR 25, tenzij Hosting bij Jk Websolutions aantoont dat de werkelijk gemaakte kosten hoger zijn.Artikel 14. OVERMACHT14.1 Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren, als gevolg waarvan Hosting bij Jk Websolutions niet in staat is haar verplichtingen jegens de klant na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken.14.2 Hosting bij Jk Websolutions heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Hosting bij Jk Websolutions haar verbintenis had moeten nakomen.14.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Hosting bij Jk Websolutions opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Hosting bij Jk Websolutions niet mogelijk is langer duurt dan twee (2) weken is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de andere partij recht op schadevergoeding ontstaat.Artikel 15. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT15.1 Op elke overeenkomst tussen Hosting bij Jk Websolutions en de klant is Nederlands recht van toepassing. De rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten tussen Hosting bij Jk Websolutions en de klant.15.2 Indien de klant, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, het niet eens is met de keuze van artikel 15.1, is hij of zij bevoegd binnen een termijn van een (1) maand nadat Hosting bij Jk Websolutions een beroep op artikel 15.1 heeft gedaan, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.15.3 Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Middelburg : 58052216